خانهنمایش سیزیف و کمدی مرگ
تئاتر باران
يكشنبه ۰۶ فروردين ۱۳۹۶ تا پنجشنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۶- ساعت : ۱۸:۳۰
بها : ۲۵۰۰۰  
خرید
نمایش سونات پاییزی
ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
چهارشنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۶ تا يكشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۶- ساعت : ۲۰:۳۰
بها : ۳۰۰۰۰  
خرید
نمایش بازگشت به خانه
سالن ارغنون
جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ تا يكشنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۶- ساعت : ۲۰:۱۵
بها : ۲۵۰۰۰  
خرید
نمایش مستند شلتر
تئاترشهر - سالن قشقایی
دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ تا جمعه ۱۸ فروردين ۱۳۹۶- ساعت : ۱۷:۳۰
بها : ۲۰۰۰۰  
خرید
نمایش مسئولیت شکستن سکوت مطلق
تالار مولوی - سالن بزرگ
پنجشنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۶ تا جمعه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۶- ساعت : ۱۸:۰۰
بها : ۲۰۰۰۰  
خرید
نمایش خواستگاری
تماشاخانه سنگلج
پنجشنبه ۰۳ فروردين ۱۳۹۶ تا جمعه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۶- ساعت : ۱۹:۳۰
بها : ۲۴۰۰۰  
خرید
نمایش بوف کور
تئاترشهر - سالن چهارسو
سه‌شنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ تا جمعه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۶- ساعت : ۲۰:۰۰
بها : ۲۵۰۰۰  
خرید
نمایش آدم آدم است
تالار مولوی - سالن بزرگ
جمعه ۱۸ فروردين ۱۳۹۶ تا پنجشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۶- ساعت : ۲۰:۳۰
بها : ۲۵۰۰۰  
خرید
نمایش خدای کشتار
تماشاخانه پالیز، سالن ۲
سه‌شنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ تا پنجشنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۶- ساعت : ۲۰:۰۰
بها : ۴۰۰۰۰, ۳۵۰۰۰, ۳۰۰۰۰  
خرید
نمایش و خداوند، هایم را فراموش کرده است
خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
سه‌شنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ تا چهارشنبه ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۶- ساعت : ۲۱:۳۰
بها : ۲۰۰۰۰  
خرید
نمایش ستم دیدگان
تئاترشهر - پلاتو اجرا
دوشنبه ۰۷ فروردين ۱۳۹۶- ساعت : ۱۸:۳۰
بها : ۱۵۰۰۰  
پایان یافته
نمایش خروس زری پیرهن پری و خاله سوسکه
سالن ارغنون
چهارشنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۶ تا پنجشنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۶- ساعت : ۱۷:۳۰
بها : ۱۵۰۰۰  
خرید
نمایش و چند داستان دیگر
ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
پنجشنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۶ تا يكشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۶- ساعت : ۱۸:۳۰
بها : ۳۰۰۰۰  
خرید
نمایش پپرونى براى دیکتاتور
تماشاخانه پالیز، سالن ۱
چهارشنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۶ تا شنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۶- ساعت : ۲۰:۳۰
بها : ۴۰۰۰۰, ۳۵۰۰۰, ۳۰۰۰۰  
خرید
نمایش برای کلاه آهنی‌ها
تئاتر باران
پنجشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ تا جمعه ۱۱ فروردين ۱۳۹۶- ساعت : ۱۶:۳۰
بها : ۲۵۰۰۰  
خرید
نمایش شاهزاده هوشنگ
سینما سروش
دوشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۵ تا سه‌شنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۶- ساعت : ۲۱:۰۰
بها : ۳۰۰۰۰  
خرید
نمایش سایه تو سایه
پردیس تئاتر تهران (خاوران) سالن علی نصیریان
دوشنبه ۰۷ فروردين ۱۳۹۶ تا پنجشنبه ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۶- ساعت : ۱۹:۳۰
بها : ۱۵۰۰۰  
خرید
نمایش مافیا
تئاتر باران
جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ تا پنجشنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۶- ساعت : ۲۱:۰۰
بها : ۳۰۰۰۰  
خرید
نمایش من تو آیینه
خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
سه‌شنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ تا چهارشنبه ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۶- ساعت : ۱۸:۰۰
بها : ۲۰۰۰۰  
خرید
نمایش آخرین نامه
تماشاخانه پالیز، سالن ۲
چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ تا شنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۶- ساعت : ۱۸:۰۰
بها : ۴۰۰۰۰, ۳۰۰۰۰  
خرید
مرکز فروش نمونه | PHP