رسانه محیطی

رسانه‌های محیطی سهم قابل توجهی از توجه مخاطب را در میان سایر رسانه‌های فراگیر به خود اختصاص داده است.

همچنین به دلیل ایستایی وتنوع جغرافیایی و رویت آنان توسط مخاطب، همواره وزنه‌ای قوی در کمپین‌های تبلیغاتی بوده است و رسانه‌ای ایده‌آل برای برندسازی نقش بازی می کند.
فراهنگ با در اختیار داشتن  وفعالیت در حوزه رسانه محیطی همواره پیشرو و نقش افرین بوده است.

دپارتمان رسانه‌محیطی

پانورامای خیال