به گزارش روابط عمومی هیات جودو استالن خراسان رضوی
به استناد بند ۱۰ ماده ۴ آیین نامه هیات های ورزشی استان ها و پیرو دعوتنامه مورخ ۷ خرداد ماه در جلسه مورخ ۹۸.۳.۹ با حضور روسای هیات های جودو شهرستان های خراسان رضوی پنج نماینده هیات های جودو شهرستان ها در مجمع انتخاب رییس هیات استان با رای گیری از اعضا به شرح زیر مشخص شدند.
به استناد بند ۱۰ ماده ۴ آیین نامه هیات های ورزشی استان ها و پیرو دعوتنامه مورخ ۷ خرداد ماه در جلسه مورخ ۹۸.۳.۹ با حضور روسای هیات های جودو شهرستان های خراسان رضوی پنج نماینده هیات های جودو شهرستان ها در مجمع انتخاب رییس هیات استان با رای گیری از اعضا به شرح زیر مشخص شدند.
۱. آقای دوشنگی رییس هیات جودو مشهد
۲. آقای فرامرزی رییس هیات جودو چناران
۳. آقای اسحاق زاده رییس هیات تربت حیدریه
۴. آقای حیدر منش رییس هیات جودو فریمان
۵. آقای طلوع رییس هیات جودو سبزوار
علی البدل آقای براشکی رییس هیات تربت جام
در زمان رای گیری جناب زارعی معاون محترم توسعه ورزش استان ناظر بر اجرای مفاد آیین نامه بودند.
روابط عمومی هیات جودو خراسان رضوی